ویدئو: تغییر صدا با تنفس گاز هلیوم و گاز هگزا فلورید گوگرد یا َژSF6همانطور که می دانید گاز هلیوم 6 برابر سبک تر از هواست و تنفس گاز هلیوم باعث نازک شدن صدا می شود

و از طرفی گاز هگزا فلورید گوگرد که به عنوان ضد هلیوم شناختته می شود

6 برابر سنگین تر از هوا است و تنفس گاز SF6 با تاثیری که روی تارهای صوتی می گذارد

باعث عمیق تر شدن صدا می شود.

در این ویدئو آدام با اسنتشاق گاز هلیوم و گاز هگزا فلورید گوگرد صدای خود را تغییر می دهد.

به دلیل خطرات احتمالی از انجام این آزمایش در منزل توصیه نمیشود.

در ادامه به ویدئو: تغییر صدا با تنفس گاز هلیوم و گاز هگزا فلورید گوگرد یا َژSF6