گاز نیتریک اسید

گاز نیتریک اکسید یا گاز NO یک گاز بدون رنگ و سمی است که در اثر اکسید شدن نیتروژن تشکیل می شود.

نام محصول گاز نیتریک اکسید|گاز NO|فروش کاز NO|خرید گاز NO
کد محصول NO-gas
  • گاز نیتریک اکسید کاربردهای صنعتی کمی دارد ولی در بدن به مقدار کمی تولید شده و به عنوان یک سیگنال دهنده شیمیایی مهم در بدن انسان و حیوان عمل می کند.
  • گاز نیتریک اکسید کاربردهای مختلفی نیز در پزشکی دارد. همچنین این گاز یک گاز آلوده کننده مهم هوا محسوب می شود.
  • حالت مایع و جامد گاز نیتریک اکسید به رنگ آبی است. گاز نیتریک اکسید در آب نامحلول است.

کاربردها

• گاز نیتریک اکسید در یک فرایند صنعتی برای تولید هیدروکسیل آمونیاک استفاده می شود که در اثر واکنش نیتریک اکسید با گاز هیدروژن در حضور یک کاتالیزور انجام می شود.
• گاز NO کاربردهای مستقیم کمی دارد. گاز NO در فرایند استوالد برای سنتز نیتریک اسید از گاز آمونیاک استفاده می شود.
• گاز NO در صنعت نیمه هادی ها برای فرایندهای مختلف استفاده می شود.
• در یکی از این کاربردها همراه با گاز نیتروس اکساید برای ایجاد درهای اکسید نیترید در ابزارهای CMOS استفاده می شود.
• گاز نیتریک اکسید می تواند برای شناسایی رادیکال های سطحی پلیمرها استفاده می شود.
• رفع رادیکال های سطحی با نیتریک اکسید منجر به اتصال نیتروژن می شود که می تواند با استفاده از طیف سنجی فوتوالکترون X-Ray کمی سازی شود.
• یک مخلوطی از گاز NO و گاز نیتروژن برای درمان فشار خون شریان ریوی استفاده می شود.
• گاز نیتریک اکسید در مخلوط های گازی کالیبراسیون در صنعت پتروشیمی: کنترل نشر محیطی، بهداشت صنعتی و تجزیه و تحلیل ناخالصی ها استفاده می شود.

بالن صنعت با توجه به سابق چندین ساله در حوزه گازهای صنعتی اقدام به فروش انواع گازهای طبی و صنعتی با قیمت خوب کرده است