مخلوط گاز کالیبراسیون پایه مونو اکسید کربن CO

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه مونوکسید کربن را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند .

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه مونو اکسید کربن CO
کد محصول 01

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای مونواکسید کربن استفاده می شود .

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه مونوکسید کربن را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی دی اکسید کربنی را مشاهده می کنید .

معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه CO در بالانس هوا , نیتروژن , هلیوم در بالانس هوا:

مونو اکسید کربن 300 PPM
مونو اکسید کربن 300 PPM
مونو اکسید کربن 300 PPM
دی اکسید کربن 300 PPM , متان LEL 50%
دی اکسید کربن 5000 PPM , مونو اکسید کربن 50 PPM , متان LEL 50%
مونو اکسید کربن 1.1 % , پروپان LEL 50%
دی اکسید نیتروژن 10 PPM , مونواکسید کربن 60 PPM , متان LEL 50%
دی اکسید کربن 1000 PPM , مونواکسید کربن 10 PPM , متان 10 PPM

در بالانس هلیوم
مونواکسید کربن 10%

در بالانس نیتروژن

مونو اکسید کربن 50 PPM
مونو اکسید کربن 1%
مونو اکسید کربن 75 PPM
مونو اکسید کربن 250 PPM
مونو اکسید کربن 250 PPM , متان 2.5% , اکسیژن 20.9%
مونو اکسید کربن 100 PPM , LEL متان 50% , اکسیژن 12%
مونو اکسید کربن 81 PPM , LEL متان 31.6% , اکسیژن 15%
مونو اکسید کربن 100 PPM ,LEL متان 2.5% ,دی اکسید کربن 2.5% , اکسیژن 17%
مونو اکسید کربن 50 PPM , پروپان LEL 50% , اکسیژن 18%
دی اکسید کربن 1000 PPM , مونو اکسید کربن 20 PPM , ایزوبوتیلن 10 PPM , اکسیژن 21%
مونو اکسید کربن 100 PPM , LEL متان 50% ,دی اکسید کربن 2.5% ,دی اکسید سولفور 10 PPM , اکسیژن 17%
پنتان (LEL) 35% , مونواکسید کربن 100 PPM ,هیدروژن سولفید 25 PPM , اکسیژن 2.5 %
دی اکسید کربن 0.5% , متان LEL 50% , مونواکسید کربن 100 PPM ,هیدروژن سولفید 25 PPM , اکسیژن 19 %