رگلاتور آرگون CO2 دو گیجه توان جم

نام محصول رگلاتور آرگون CO2 دو گیجه توان جم
کد محصول regulator

مانومترر آرگون CO2  توان جم
رگلاتور آرگون CO2 دو گیجه

در این محصول گیج اول نشانگر فشار داخل سیلندر و گیج دوم نشان دهنده دبی یا حجم گاز مصرفی برحسب لیتر بر دقیقه است.
باتوجه به اینکه فاصله خروجی رگلاتور تا محل مصرف در افت حجم گاز مصرفی تأثیر گذار است

لذا مصرف کنندگان باید حجم گاز مورد نیاز را متناسب با فاصله رگلاتور تا محل مصرف در نظر بگیرند.
این محصول مجهز به دو ولوم می باشد.

ولوم بزرگ مشکی رنگ بنفش تغییر حجم گاز مصرفی را برعهده دارد و ولوم کوچکی برنجی، خروجی گاز را کنترل می کند.
شماره استاندارد : BS EN ISO 2503 / 2009