فلاش بک و کاربرد آن

فلاش بک امروزه استاندارد صنعت استفاده از مبدل های برگشت فشرده خشک با حداقل دو عنصر ایمنی است. بدل های برگشت فشرده خشک معمولاً از ترکیبی از عناصر ایمنی برای متوقف کردن فلاش بک یا جریان معکوس گاز استفاده می کنند. این نوع به طور معمول در برنامه های برش و جوش در سراسر جهان یافت می شود. آنها به طور مساوی در همه جهت ها کار می کنند و به نگهداری بسیار کمی احتیاج دارند.