گاز فریون

گاز فریون یک علامت تجاری ثبت شده از شرکت Chemours است ، که از آن برای تعدادی از محصولات هالوکربن استفاده می کند. آنها پایدار ، غیرقابل اشتعال ، گازهای سمی [1] یا مایعاتی هستند که عموماً به عنوان مبرد و به عنوان پیشرانهای آئروسل مورد استفاده قرار می گیرند. اینها شامل کلروفلوئوروکربنها (CFC) هستند که باعث از بین رفتن ازن و HCFC ها می شوند (مانند کلرودیفلوئورومتان ). [2] همه مبردهای این نوع با عنوان "Freon" نشان داده نمی شوند زیرا فرئون یک نام تجاری برای مبردهای R-12 ، R-134، R-22 ، R-410A ، R-502 و R-503 تولید شده توسط شرکت Chemours. اصطلاح "freon" توصیف مشترک یا نام مستعار اختصاصی (شبیه به یک علامت تجاری عمومی ) مانند " xerox " یا " kleenex " است. معمولاً هنگام مراجعه به هر مبرد فلوئوروکربن استفاده می شود.