مانومتر

صفحه اصلی/مانومتر

رگلاتور اکسیژن دو گیجه توان جم

1398/1/21 20:23:36

رگلاتور اکسیژن دو گیجه توان جم رگلاتور فشار سنجی است که با ان فشار گاز محبوس در یک ظرف را اندازه گیری می کنند.رگلاتور اکسیژن دو گیجه به صورت U شکل بوده که یک سر ان باز است و سر دیگر ان به لوله دارای گاز متصل است