گاز R11|گاز فریون11

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۴۹:۰۲ +۰۰:۰۰

گاز R11 یا گاز فریون 11 از خانواده کلروفلوئوروکربن هاست. فرمول شیمیایی این گاز CCl3F است.گاز R11 اولین سرد کننده ای است که به طور گسترده استفاده شده و از طرف دیگر بیشترین پتانسیل تخریب لایه اوزون را دارد. تولید گاز فریون 11 به دلیل مشکلات زیست محیطی در آمریکا متوقف [...]

گاز R12|گاز فریون12

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۴۸:۳۴ +۰۰:۰۰

گاز R12 یا گاز دی کلرو دی فلورومتان یک گاز بی رنگ است که با نام گاز فریون 12 به فروش می رسد. گاز R12 سرد کننده جذابی است که در تهویه هوای اتومبیل ها و کاربردهای تبریدی استفاده می شود و یک مبرد بسیار همه کاره است که در گستره [...]

گاز R402|گاز فریون402

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۴۷:۵۱ +۰۰:۰۰

گاز R402A یا گاز فریون 402، ترکیبی از گاز R22 و گاز R125 و گاز هیدروکربنی R290 (پروپان) برای بهبود سازگاری با روغن معدنی است. گاز R402 دمای تخلیه پایینی دارد و می تواند عمر کمپرسور را افزایش دهد. گاز R402 به دلیل داشتن پروپان در بسیاری از سیستم ها با [...]

گاز R407|گاز فریون407

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۴۷:۳۲ +۰۰:۰۰

گاز R407 یا گاز R407c مخلوطی از هیدروفلوروکربن های استفاده شده به عنوان سرد کننده است. این گاز ترکیبی گاز زئوتروپیک از دیفلورومتان (R32)، گاز پنتافلورواتان (R125) و گاز تترافلورواتان (R134) است. گاز دی فلورومتان برای ایجاد ظرفیت گرمایی است. گاز پنتافلورواتان قابلیت اشتعال را کاهش داده و گاز تترافلورواتان نیز [...]

گاز R134A|گاز فریون 134

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۴۷:۱۵ +۰۰:۰۰

گاز R134 یا گاز فریون 134 با نام تترافلورواتان (CF3CH2F) از خانواده مبردهای HFC است. با شناخته شدن اثرات آسیب زای CFC ها و HCFC ها بر لایه اوزون، گاز فریون 134 به طور گسترده به عنوان جانشین آن ها مورد توجه قرار گرفته است. زیرا پتانسیل ناچیزی برای تخریب لایه [...]