گاز ترکیبی لیزر، CALGAZ، کالیبراسیون، جوشکاری، پزشکی و نیمه هادی

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۰۸:۱۳ +۰۰:۰۰

نام محصول گاز ترکیبی لیزر، CALGAZ، کالیبراسیون، جوشکاری، پزشکی و نیمه هادی کد محصول 11 سفارش محصول تماس با کارشناس کاربردها گاز ترکیبی لیزر ،CALGAZ ، کالیبراسیون ، جوشکاری ، پزشکی و نیمه هادی گاز ترکیبی لیزر ،CALGAZ ، کالیبراسیون ، جوشکاری ، پزشکی [...]

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه دی اکسید کربن CO2

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۰۷:۴۸ +۰۰:۰۰

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه دی اکسید کربن CO2 کد محصول 10 سفارش محصول تماس با کارشناس کاربردها این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای دی اکسید کربن استفاده می شود . فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه [...]

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتادین BUTADIENE

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۰۷:۰۵ +۰۰:۰۰

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتادین BUTADIENE کد محصول 09 سفارش محصول تماس با کارشناس کاربردها این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای بوتادین استفاده می شود . فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه بوتادین را با ترکیب [...]

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتان C4H10

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۰۶:۴۵ +۰۰:۰۰

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بوتان C4H10 کد محصول 09 سفارش محصول تماس با کارشناس کاربردها این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای بوتان استفاده می شود . فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه بوتان را با ترکیب [...]

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بنزن C6H6

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۰۶:۲۹ +۰۰:۰۰

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه بنزن C6H6 کد محصول 08 سفارش محصول تماس با کارشناس کاربردها این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای بنزن استفاده می شود . فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه بنزن را با ترکیب [...]

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه استیلن C2H4

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۰۵:۳۸ +۰۰:۰۰

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه استیلن C2H4 کد محصول 06 سفارش محصول تماس با کارشناس کاربردها این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای استیلن استفاده می شود . فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه استیلنی را با ترکیب [...]

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه آرگون ARGON

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۰۵:۱۵ +۰۰:۰۰

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه آرگون ARGON کد محصول 05 سفارش محصول تماس با کارشناس کاربردها این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای آرگون استفاده می شود . فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه آرگونی را با ترکیب [...]

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه آمونیاک NH3

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۰۴:۵۹ +۰۰:۰۰

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه آمونیاک NH3 کد محصول 04 سفارش محصول تماس با کارشناس کاربردها این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای آمونیاک استفاده می شود . فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه آمونیاک را با ترکیب [...]

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه کربونیل سولفید CARBONYL SULFID

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۰۴:۱۷ +۰۰:۰۰

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه کربونیل سولفید CARBONYL SULFIDE کد محصول 03 سفارش محصول تماس با کارشناس کاربردها این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای کربنیل سولفید استفاده می شود . فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه کربونیل [...]

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه کلر Cl

۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۰۴:۰۰ +۰۰:۰۰

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه کلر Cl کد محصول 02 سفارش محصول تماس با کارشناس کاربردها گاز کلر عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای کلر استفاده می شود . فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه استیلنی را با ترکیب [...]