توضیحات

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه مونو اکسید کربن CO

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه مونوکسید کربن را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند .

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه مونو اکسید کربن CO
کد محصول 01
سفارش محصول
تماس با کارشناس

کاربردها

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای مونواکسید کربن استفاده می شود .

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه مونوکسید کربن را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی دی اکسید کربنی را مشاهده می کنید .

معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه CO در بالانس هوا , نیتروژن , هلیوم در بالانس هوا:

مونو اکسید کربن 300 PPM
مونو اکسید کربن 300 PPM
مونو اکسید کربن 300 PPM
دی اکسید کربن 300 PPM , متان LEL 50%
دی اکسید کربن 5000 PPM , مونو اکسید کربن 50 PPM , متان LEL 50%
مونو اکسید کربن 1.1 % , پروپان LEL 50%
دی اکسید نیتروژن 10 PPM , مونواکسید کربن 60 PPM , متان LEL 50%
دی اکسید کربن 1000 PPM , مونواکسید کربن 10 PPM , متان 10 PPM

در بالانس هلیوم
مونواکسید کربن 10%

در بالانس نیتروژن

مونو اکسید کربن 50 PPM
مونو اکسید کربن 1%
مونو اکسید کربن 75 PPM
مونو اکسید کربن 250 PPM
مونو اکسید کربن 250 PPM , متان 2.5% , اکسیژن 20.9%
مونو اکسید کربن 100 PPM , LEL متان 50% , اکسیژن 12%
مونو اکسید کربن 81 PPM , LEL متان 31.6% , اکسیژن 15%
مونو اکسید کربن 100 PPM ,LEL متان 2.5% ,دی اکسید کربن 2.5% , اکسیژن 17%
مونو اکسید کربن 50 PPM , پروپان LEL 50% , اکسیژن 18%
دی اکسید کربن 1000 PPM , مونو اکسید کربن 20 PPM , ایزوبوتیلن 10 PPM , اکسیژن 21%
مونو اکسید کربن 100 PPM , LEL متان 50% ,دی اکسید کربن 2.5% ,دی اکسید سولفور 10 PPM , اکسیژن 17%
پنتان (LEL) 35% , مونواکسید کربن 100 PPM ,هیدروژن سولفید 25 PPM , اکسیژن 2.5 %
دی اکسید کربن 0.5% , متان LEL 50% , مونواکسید کربن 100 PPM ,هیدروژن سولفید 25 PPM , اکسیژن 19 %