توضیحات

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه دی اکسید کربن CO2

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای دی اکسید کربن استفاده می شود .

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه دی اکسید کربن CO2
کد محصول 10
سفارش محصول
تماس با کارشناس

کاربردها

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای دی اکسید کربن استفاده می شود .

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه دی اکسید کربن را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی کربن دی اکسیدی را مشاهده می کنید .

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه دی اکسید کربن CO2
مخلوط گاز کالیبراسیون پایه دی اکسید کربن CO2 :

عمده ترین مصارف :

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای دی اکسید کربن استفاده می شود .

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه دی اکسید کربن را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی کربن دی اکسیدی را مشاهده می کنید .

معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه CO2 در بالانس هوا , نیتروژن , هلیوم :

در بالانس هوا

مونوکسید کربن 35 ppm , دی اکسید کربن 1000 ppm
مونوکسید کربن 50 ppm , دی اکسید کربن 1000 ppm
مونوکسید کربن 25 ppm , دی اکسید کربن 1000 ppm
مونوکسید کربن 50 ppm , دی اکسید کربن 5000 ppm
مونوکسید کربن 500 ppm , پروپان 150 ppm , دی اکسید کربن 13.5%
مونوکسید کربن 20 ppm , ایزو بوتیلن 10 ppm , دی اکسید کربن 2000 ppm

در بالانس نیتروژن

8% بوتان , 13.8% دی اکسید کربن
دی اکسید کربن 10% , متان 70%
دی اکسید کربن 10% , متان 10%
دی اکسید کربن3.3 % , متان 2.5 %
دی اکسید کربن 10% , متان 70%
دی اکسید کربن 10% , اکسیژن 19% , متان ( با محدوده کمتر از انفجار ) 25%
دی اکسید کربن 100 ppm , مونواکسید کربن 2.5%
دی اکسید کربن 5% , پنتان LEL 25% , مونواکسید کربن 100 PPM , اکسیژن 19 %
دی اکسید کربن 5% , پنتان LEL 35% , مونواکسید کربن 100 PPM , اکسیژن 19 %
دی اکسید کربن 2.5% , متان LEL 50% , مونواکسید کربن 100 PPM , اکسیژن 17 %
دی اکسید کربن 900 ppm , مونواکسید کربن 18 ppm , اکسیژن 20.9 %
دی اکسید کربن 50 ppm , اکسیژن 18 %
دی اکسید کربن 5000 ppm
دی اکسید کربن 2% , اتیلن 10 ppm ,اکسیژن 2 %
دی اکسید کربن 25% , پنتان LEL 25% , مونواکسید کربن 100 PPM , اکسیژن 19 %
دی اکسید کربن 0.5% , متان LEL 50% , مونواکسید کربن 100 PPM ,هیدروژن سولفید 25 ppm , اکسیژن 18 %
دی اکسید کربن 1% , مونو اکسید کربن 1% , متان 1% , اتان 1 % , اتیلن 1% , استیلن 1%
دی اکسید کربن 13 % , مونواکسید کربن 1.9 % , هگزان 800 ppm

درخواست خود را به این شرکت ارسال کنید تا طبق سفارشتان گاز تخصصی ترکیبی خود را دریافت نمایید.