گاز R13

بالن صنعت وارد کننده انحصاری گاز 13 در ایران میباشد . گاز R13 که تا دمای 70 تا 80 درجه زیر صفر میباشد و مخصوص صنایع موشکی و نظامی و یخچالهای روباز میباشد که در [...]