انبر گوجینگ

دستگاه گوجینگ کاربرد در محو قسمتهای معیوب جوش و یا ایجاد شیار روی قطعه کار را داراست. انبر گوجینگ برای استفاده از این دستگاه ها کاربرد دارد. البته در نظر داشته باشید که انبر گوجینگ دارای [...]