گاز H2S

سولفید هیدروژن  مشخصات فیزیکی و شیمیایی گاز H2S
• بدون رنگ بوده و دارای بویی نامطبوع می باشد.
• در غلظت مابین 4,3 درصد تا 46 درصد باعث ایجاد ترکیبی انفجاری می گردد .

دمای احتراق خودبخودی در حدود 260 درجه سانتیگراد (F 500 (می باشد که دمای احتراق بسیار پایینیاست.
• بخار این گاز می تواند مسافت قابل ملاحظه ای را طی کند

و در صورت رسیدن به یک شعله(آتش) سریعاً آن شعله را به منبع اصلی می رساند.
• با شعله ای آبی می سوزد و پس از سوختن باعث ایجاد دی اکسید گوگرد

(2 SO (می گردد که میزان سمیت آن از گاز H2S کمتر است اما باعث خارش شدید

در چشم و آسیب ریوی می گردد و همچنین ممکن است باعث صدمات جدی گردد.
• سنگین تر از هواست :وزن مخصوص آن (Gravity Special (189,1 است. گازH2S ممکن است

در مناطق پست مثل حوضچه ها pool Moon سرداب ها و کانال های آب و فاضلاب و غیره انباشته می شود
• باید به این نکته هم اشاره نمود که گازH2S می تواند

در ترکیب با گازهای دیگر به مناطق مرتفع هم برود و در آن مکانها هم یافت شود.
• قابل حل در آب( 4 واحد گاز در یک واحد آب در دمای صفر درجه سانتیگراد) و هیدروکربن های مایع
• خورنده کلیه فلزات الکتروشیمیایی می باشد.

• درجه جوش آن 3/60 – و دمای ذوب آن 9/82 -سانتیگراد می باشد.

اثرات گاز بر روی بدن انسان

• گاز H2S یا سولفید هیدروژن برای کلیه موجودات زنده خطرناک می باشد .

هیچ کس از اثرات آن در امان نیست و بهیچ عنوان قابل تحمل نبوده و غلظتی که باعث مرگ افرادمی شود

در سطح بسیار پایینی است ( شاید واکنش سریع باعث نجات جان افراد شود.)
• بسیارسمی است (تقریباً مشابه سیانید هیدروژن) و پنج تا شش برابر سمی تر از مونوکسید کربن
• سولفید هیدروژن  H2S فقط در اندازه های دز پایین قابل شناسایی است) بین یک

تا 50 ppm در غلظت های بالای50 ppm حس بویایی بعد از 15 دقیقه تماس مستقیم از بین میرود.
• بنابراین برای شناسایی H2S فقط به حس بویایی اعتماد نکنید .
• H2S باعث تحریک، تنگی نفس و خفگی در اثر کمبود اکسیژن می شود و بسیار سمی است

در غلظت های مابین 30 تا ppm 150 باعث ایجاد خارش در چشم و گلو میشود .

بعد از 15 دقیقه تماس با غلظت ppm 500 باعث ایجاد سرگیجه و بیهوشی میشود.
• در اندازه1000 ppm باعث بیهوشی سریع گردیده و در صورت عدم انجام تنفس مصنوعی و

اکسیژن رسانی منجر به مرگ می شود. (رجوع شود به جدول سمیت گازH2S) محدودیتهایSTEL و TWA برای سولفید هیدروژن
• اگر میانگین وزن زمانیAverage Weighted Time) TWA (بالاتر از10 ppm باشد بیش از 8 ساعت در روز نباید فعالیت نمود، زمان استراحت و بازیابی هم بعد از 8 ساعت کار بایستی حداقل 16 ساعت باشد.