کالگز CALGAZ

فروشگاه بالن صنعت عرضه کننده انواع کالگز و گاز کالیبراسیون با بالاترین کیفیت و بهترین نرخ موجود در تهران می باشد.

سیلندر های کالگز در اندازه های استاندراد یکبار مصرف به فروش می رسد

این گاز های کالگز به دلیل دقت بالای
تولید گاز دستگاه آنالایزر و گازسنج و کالیبره کردن سنسور های گاز در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ،پزشکی و
داروسازی ، ایمنی و محیط زیست مورد استفاده می باشد .

گاز کالیبراسیون

-1 حجم سیلندر های کالگز 11 لیترو معروف به 1AL )

فشار 1.01 بار ، ابعاد 12″ x 3″ / 300 mm x 76mm )
-2 حجم سیلندر های کالگز 1.1 لیترو معروف به 12DA )

فشار 11 بار ، ابعاد 9.8″ x 3″ / 250 mm x 78 mm )
-1 حجم سیلندر های کالگز 13 لیترو معروف به 2AL )

فشار 1303 بار ، ابعاد 11.375″ x 3″ / 289 mm x 76mm )
-3 حجم سیلندر های کالگز 13 لیترو معروف به 7 PH )

فشار 13 بار ، ابعاد 11″ x 3″ / 279 mm x 76 mm )
-3 حجم سیلندر های کالگز 35 لیترو معروف به 8AL )

گاز کالیبراسیون فشار 1303 بار ، 14.25″ x 3.5″ / 362 mm x 89 mm )
-6 حجم سیلندر های کالگز 35 لیترو معروف به 6DM )

فشار 66 بار ، 3.26″ x 8.09″ / 83 mm x 204 mm )

-1 حجم سیلندر های کالگز 1.1 لیترو معروف به 6D )

 

فشار 66 بار ، 13.875″ x 3.25″ / 352 mm x 83 mm )
-5 حجم سیلندر های کالگز 116 لیترو معروف به 10AL )

فشار 66 بار ، 15″ x 3.5″ / 381 mm x 89 mm )
-6 حجم سیلندر های کالگز 623 لیترو معروف به 5ELR )

فشار 116 بار ، 28.9″ x 4.4″ / 734 mm x 111 mm )
1 جم سیلندر های کالگز . 53 لیترو معروف به – . 65 ALR )

فشار 131 بار ، 20.25″ x 6.9″ / 514 mm x 175 mm )

تعدادی از گاز ترکیبی کالگز CALGAZ

گاز کالیبراسیون سولفید هیدروژن در نیتروژن کالگز ، گاز میکس کالگز H2S in N2
گاز کالیبراسیون 4 گاز کالگز ، گاز میکس کالگز H2S, O2,CO,CH4 in N2
گاز کالیبراسیون متان در هوا کالگز ، گاز میکس کالگز CH4 in Air – LEL
گاز کالیبراسیون کلر در نیتروژن کالگز ، گاز میکس کالگز CL2 in N2

گاز کالیبراسیون دی اکسید گوگرد در نیتروژن کالگز ، گاز میکس کالگز.

رگلاتور مخصوص سیلندر کالگز نیز در فروشگاه بالن صنعت موجود می باشد.