مخلوط گاز کالیبراسیون پایه دی اکسید کربن CO2

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای دی اکسید کربن استفاده می شود .

نام محصول مخلوط گاز کالیبراسیون پایه دی اکسید کربن CO2
کد محصول 10

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای دی اکسید کربن استفاده می شود .

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه دی اکسید کربن را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی کربن دی اکسیدی را مشاهده می کنید .

مخلوط گاز کالیبراسیون پایه دی اکسید کربن CO2
مخلوط گاز کالیبراسیون پایه دی اکسید کربن CO2 :

عمده ترین مصارف :

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای دی اکسید کربن استفاده می شود .

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه دی اکسید کربن را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی کربن دی اکسیدی را مشاهده می کنید .

معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه CO2 در بالانس هوا , نیتروژن , هلیوم :

در بالانس هوا

مونوکسید کربن 35 ppm , دی اکسید کربن 1000 ppm
مونوکسید کربن 50 ppm , دی اکسید کربن 1000 ppm
مونوکسید کربن 25 ppm , دی اکسید کربن 1000 ppm
مونوکسید کربن 50 ppm , دی اکسید کربن 5000 ppm
مونوکسید کربن 500 ppm , پروپان 150 ppm , دی اکسید کربن 13.5%
مونوکسید کربن 20 ppm , ایزو بوتیلن 10 ppm , دی اکسید کربن 2000 ppm

در بالانس نیتروژن

8% بوتان , 13.8% دی اکسید کربن
دی اکسید کربن 10% , متان 70%
دی اکسید کربن 10% , متان 10%
دی اکسید کربن3.3 % , متان 2.5 %
دی اکسید کربن 10% , متان 70%
دی اکسید کربن 10% , اکسیژن 19% , متان ( با محدوده کمتر از انفجار ) 25%
دی اکسید کربن 100 ppm , مونواکسید کربن 2.5%
دی اکسید کربن 5% , پنتان LEL 25% , مونواکسید کربن 100 PPM , اکسیژن 19 %
دی اکسید کربن 5% , پنتان LEL 35% , مونواکسید کربن 100 PPM , اکسیژن 19 %
دی اکسید کربن 2.5% , متان LEL 50% , مونواکسید کربن 100 PPM , اکسیژن 17 %
دی اکسید کربن 900 ppm , مونواکسید کربن 18 ppm , اکسیژن 20.9 %
دی اکسید کربن 50 ppm , اکسیژن 18 %
دی اکسید کربن 5000 ppm
دی اکسید کربن 2% , اتیلن 10 ppm ,اکسیژن 2 %
دی اکسید کربن 25% , پنتان LEL 25% , مونواکسید کربن 100 PPM , اکسیژن 19 %
دی اکسید کربن 0.5% , متان LEL 50% , مونواکسید کربن 100 PPM ,هیدروژن سولفید 25 ppm , اکسیژن 18 %
دی اکسید کربن 1% , مونو اکسید کربن 1% , متان 1% , اتان 1 % , اتیلن 1% , استیلن 1%
دی اکسید کربن 13 % , مونواکسید کربن 1.9 % , هگزان 800 ppm

درخواست خود را به این شرکت ارسال کنید تا طبق سفارشتان گاز تخصصی ترکیبی خود را دریافت نمایید.