مخلوط گاز کالیبراسیون پایه آمونیاک NH3

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه آمونیاک را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی آمونیاکی را مشاهده می کنید .

نام محصول
کد محصول

عمده ترین مصارف آمونیاک:

این گاز عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای آمونیاک استفاده می شود .

فروشگاه بالن صنعت انواع مختلفی از کالیبراسیون های پایه آمونیاک را با ترکیب سایر گازها با توجه به درخواست خریدار از 1 تا 99 درصد (ppm) ارائه می کند . در زیر می توانید عمده ترین گازهای کالیبراسیونی آمونیاکی را مشاهده می کنید .

معروفترین گازهای کالیبراسیون پایه NH3 در بالانس هوا و نیتروژن :

در بالانس هوا

آمونیاک 2%

آمونیاک 50 ppm

آمونیاک 100 ppm

آمونیاک 150 ppm

دربالانس نیتروژن Nitrogen balance :

آمونیاک 25 ppm

آمونیاک 42 ppm

آمونیاک 45 ppm

آمونیاک 50 ppm

آمونیاک 75 ppm

آمونیاک 100 ppm

آمونیاک 150 ppm

آمونیاک 310 ppm

آمونیاک 500 ppm

آمونیاک 750 ppm

آمونیاک 1000 ppm

درخواست خود را به این شرکت ارسال کنید تا طبق سفارشتان گاز تخصصی ترکیبی خود را دریافت نمایید .