مانومتر گرمکن دار :

 

به صورت کلی مانومتر وسیله ای ساده و کاربردی برای اندازه گیری فشار یک مخزن یا منبع یا غیره است. به طور معمول در مانومترها از جیوه یا آب (رنگی شده) استفاده می شود، اگر در مانومتر جیوه ای اختلاف سطح دو طرف ۷۶ سانتی متر باشد، می توان گفت دو طرف به اندازه فشار جو (اتمسفر) اختلاف فشار دارند. جالب است بدانید فشار جو برابر فشار ۱۰ متر آب است. (تقریبا)

شرکت بالن صنعت وارد کننده  انواع مانومتر گرمکن دار بار مارک کربن دی اکساید میباشد که از با کیفیت ترین مانومتر ها در بازار می باشد. مانومتر گرمکن دار باعث جلوگیری از یخ زدگی می شود و عملکرد و راندمان مانومتر را بالا می برد.

در صورتی که در مانومتر از جیوه استفاده شده باشد آن را مانومتر یا فشار سنج جیوه ای و اگر از آب استفاده شده باشد آن را فشار سنج آبی می نامند.
چون تمام سیالات با تغییر دما منبسط و منقبض می شوند در صورت نیاز به دقت زیاد بایستی فشارهای به دست آمده توسط مانومترها برای انحراف درجه حرارت نیز تصحیح نمود.
بارومتر فشار سنجی از نوع مانومتر می باشد.

 

 
Pascal Bar Technical atmosphere Standard atmosphere Torr Pounds per square inch
(Pa) (bar) (at) (atm) (Torr) (psi)
۱ Pa ≡ ۱ N/m2 ۱۰−۵ ۱٫۰۱۹۷×۱۰−۵ ۹٫۸۶۹۲×۱۰−۶ ۷٫۵۰۰۶×۱۰−۳ ۱٫۴۵۰۳۷۷×۱۰−۴
۱ bar ۱۰۵ ≡ ۱۰۰ kPa

≡ ۱۰۶ dyn/cm2

۱٫۰۱۹۷ ۰٫۹۸۶۹۲ ۷۵۰٫۰۶ ۱۴٫۵۰۳۷۷
۱ at ۹٫۸۰۶۶۵×۱۰۴ ۰٫۹۸۰۶۶۵ ≡ ۱ kp/cm2 ۰٫۹۶۷۸۴۱۱ ۷۳۵٫۵۵۹۲ ۱۴٫۲۲۳۳۴
۱ atm ۱٫۰۱۳۲۵×۱۰۵ ۱٫۰۱۳۲۵ ۱٫۰۳۳۲ ۱ ≡ ۷۶۰ ۱۴٫۶۹۵۹۵
۱ Torr ۱۳۳٫۳۲۲۴ ۱٫۳۳۳۲۲۴×۱۰−۳ ۱٫۳۵۹۵۵۱×۱۰−۳ ≡ ۱/۷۶۰ ≈ ۱٫۳۱۵۷۸۹×۱۰−۳ ≡ ۱ Torr

≈ ۱ mmHg

۱٫۹۳۳۶۷۸×۱۰−۲
۱ psi ۶٫۸۹۴۸×۱۰۳ ۶٫۸۹۴۸×۱۰−۲ ۷٫۰۳۰۶۹×۱۰−۲ ۶٫۸۰۴۶×۱۰−۲ ۵۱٫۷۱۴۹۳ ≡ ۱ lbf /in2