رگلاتور گاز

رگلاتور گاز دستگاهی است که در صورت تغییر جریان ناگهانی گاز، می‌توان

د فشار آن را در حد معینی کنترل کند و آن را به حد تعدیل برساند.

بطور کلی رگلاتور گاز  وظیفه ی تنظیم فشار خروجی خط لوله و همچنین ثابت نگه داشتن آن است.

و محل قرار گیری آن قبل از کنتور گاز شهری نصب شده در منزل مسکونی یا مجتمع تجاری است.

در این اثنا می توان گفت اگر مقدار جریان کاهش پیدا کند ،

رگلاتور گاز نیز وظیفه کاهش نرخ جریان ، و در صورت افزایش نرخ جریان رگلاتور گاز

نیز نرخ جریان را افزایش می دهد. ( چرا که تنها بدین صورت است که فشار جریان ثابت خواهد ماند )

اجزا اصلی یک رگلاتور گاز شامل عنصر محدود کننده ، عنصر اعمال نیرو و عنصر اندازه گیری است.

عنصر محدود کننده معمولا” یک شیر است که مقادیر مختلف جریان را امکان پذیر می سازد.

از جمله آنها می توان به شیر سوزنی ، شیر پروانه ای ، پاپت ولو  و … اشاره کرد.

عنصر اعمال نیرو ،  بخشی است که نیروی محرکه لازم جهت اعمال به بخش محدود کننده

را تامین می کند. این نیرو می تواند بوسیله فنر ، نیروی وزن ، محرک پیستونی یا دیافراگمی همراه با فنر باشد.

عنصر اندازه گیری وظیفه کنترل برابری جریان خروجی و ورودی را داراست. این عمل بوسیله یک دیافراگم صورت میگیرد.

فشار کاری انواع رگلاتور گاز خانگی 15 پوند تا 60 پوند ( 1 تا 4 بار ) – انواع رگلاتو

گاز 6 متر مکعب تا  رگلاتور گاز 500 مترمکعب در ساعت موجود است.

قسمتهای اصلی رگلاتور

قسمت بارگذار(به انگلیسی: Loading) تشکیل شده‌اند از وزنه، فنر، فشار گاز.

قسمت اندازه گیر(به انگلیسی: Measuring) یا مقایسه (دیافراگم).

عمل‌کننده یا شیر مانع(به انگلیسی: Ristractor) (سیت اریفیس)

رگلاتورها از نظر ساختمانی در انواع فنری(به انگلیسی: Spring Loading)و پایلوت دار

(به انگلیسی: Pilot Regulator operated) عرضه می گردند.

در رگلاتورهای پایلوت دار تغییرات فشار خروجی با نیروی فنر در رگلاتور متری دیگر به نام پایلوت مقایسه شده

و نتیجه آن به صورت فشار گاز به دیافراگم رگلاتور اصلی اعمال می گردد

و به عبارت دیگر تغییرات فشار خروجی تقویت شده و سپس باعث تغییر وضعیت شیر منع میگردد.

پایلوت عبارت است از یک رگلاتور فنری که از فشار ورودی تغذیه شده و متناسب با میزان فشردگی

فنر خود فشار خروجی را مهیا می‌سازد.این فشار به عنوان فشار فرمان روی رگلاتور اصلی اعمال می‌شود.

از مشخصه فنی که در انتخاب رگلاتورها اهمیت بسیار دارد ظرفیت آن‌ها می‌باشد

که رابطه مستقیم با فشار ورودی و خروجی و چگالی گاز و شکل بدنه آن دارد

به طوریکه نسبت بین فشار ورودی (P1) و خروجی (P2) تعیین‌کننده نوع جریان خروجی رگلاتور می‌باشد

و اگر نسبت P2<P1/2 باشد جریان کاملاً بحرانی و P2=P1/2 جریان بحرانی و P2>P1/2 جریان غیر بحرانی خواهد بود.

اگر k ضریب ثابت رگلاتور که بستگی به ساختمان رگلاتور و نوع سیال عبوری دارد باشد معادله کلی جریان در رگلاتورها به صورت :

 Q=K(P2(P1-P2))½ 

است که با توجه به آن و جداول موجود به راحتی می‌توان ظرفیت رگلاتور را در فشارهای مورد نظر بدست آورد.