خرید گاز هیدروژن

هیدروژن یا آبزا (به انگلیسی: Hydrogen)، با نماد شیمیایی H نام یک عنصر شیمیایی در جدول تناوبی با عدد اتمی ۱ است.وزن اتمی این عنصر ۱٫۰۰۷۹۴ u است.هیدروژن سبک‌ترین عنصر در جهان است و بیش از دیگر عنصرها می‌توان آن را به صورت آزاد در طبیعت پیدا کرد.

می‌توان گفت نزدیک به ۷۵٪ از جرم جهان از هیدروژن ساخته شده‌است.

برخی جرم‌های آسمانی مانند کوتولهٔ سفید یا ستاره‌های نوترونی از حالت پلاسمای هیدروژن ساخته شده‌اند؛

ولی در طبیعت روی زمین به سختی می‌توان تک اتم هیدروژن را پیدا کرد.

گاز هیدروژن

خرید گاز هیدروژن ویژگــی هــا، روش هــای تولیــد، مــوارد کــاربرد و خطر ها
گاز هیدروژن، بی رنگ، بی بو و بسیار آتش گیراست.

از آنجـایی کـه ایـن گـاز خورنـده نیـست،برای نگهداری آن، به مخازن تهیه شـده از مـوادویژه، نیازی نیست.

گاز هیدروژن ، سـبک تـرین گـاز شناخته شده است.
گــاز هیــدروژن بــا کمپرســورهای روغنــی درون سیلندر پر می شود.

یکی از ویژگی های مهـم گاز هیـدرژن، گـسترهوسـیع آتـش گیـری آن درهوا است

(از 4 تا 74 درصد در هـوا) و افـزون بـرایــن، مقــدار بــسیار انــدک انــرژی لازم بــرای احتراق،

شرایط عملی بسیار ویژه ای را بـا ایـن گاز ایجاب می کند

تا از مخلوط شدن ناخواسته آن بــا هــوا جلــوگیری شــود.

جرقــه ناشــی از وسایل الکتریکی و الکتریسیته ساکن، شعله و وسایل بسیار داغ، از منابع احتراق هـستند

کـه مــی بایــست از محــل کــار بــا ســیلندر هــای هیــدروژن دور نگــه داشــته شــوند.

در گــستره ی آتش گیری، مخلوط هیدروژن با هوا قابل انفجار است و شعله ی آن اغلب قابل مشاهده نیست.
معمول ترین روش صنعتی تولید گاز هیدروژن، روش تبدیل بخارآب (reforming steam (اسـت.

خرید گاز هیدروژن در این روش در دمای بالا (700 تا 1100 درجه سلسیوس) و در حضور کاتالیزور

با پایه ی فلـزی، بخـار آب بـا گاز متان وارد واکنش زیر میشود.
CH4 + H2O → CO + 3H2
گاز هیدروژن در صنعت با روش های آبکافت آب و تجزیه ی آمونیاک نیز تهیه می شود.

هم چنین گاز هیدروژن یکی از فرآورده های فرعی تقطیر نفت خام و صنعت تولید گاز کلر است.

سنتز صنعتی آمونیاک، هیدروژن دار کردن روغـن هـا و چربـی هـای خـوراکی، جوشـکاری و بـرش کـاری

فلزها از جمله کاربرد های گاز هیدروژن هستند.

هم چنین در صنعت متالوژی، برای کاهیدن اکسید های فلزی یا جلوگیری از اکسایش فلزها

و آلیاژهای در دمای بالا، از گاز هیدروژن استفاده می شود.
گاز هیدروژن بی بو و غیر سمی است اما به علت رقیق کردن اکسیژن هـوا، مـی توانـد اثـر خفـه کننـده داشته باشد.

مقدار گاز هیدروژن با اثر خفه کنندگی، در گستره آتش گیری این گاز در هوا قرار دارد.

شرکت بالن صنعت ارائه دهنده کپسول های هیدروژن با بهترین کیفیت و بالاترین سطح استاندار می‌باشد.