تورچ تیگ توان جم

بالن صنعت نماینده فروش انواع تورج تیگ توان جم به قیمت درب کارخانه می باشد .فروش انواع تورچ تیگ 150 و 250 و 450 امپر هوا خنک فلکسیبل می باشد .

1-تورچ تیگ 150 امپر گاز خنک ثابت شیردار (4 متری )

2-تورچ تیگ 150 امپر گاز خنک ثابت میکرو سویچی (4 متری )

3-تورچ تیگ 250 امپر هوا خنک فلکسیبل شیردار بدون کابل و شیلنگ

4-تورچ تیگ 250 امپر هوا خنک ثابت شیردار(4 متری )

5-تورچ تیگ 250 امپر هوا خنک فلکسیبل شیردار (4متری )

6-تورچ تیگ 250 امپر هوا خنک فلکسیبل شیردار (6 متری )

7-تورچ تیگ 250 امپرهوا خنک فلکسیبل شیردار (8 متری )

8-تورچ تیگ 250 امپر هواخنک فلکسیبل شیردار (10 متری)

9-تورچ تیگ 250 امپر هواخنک فلکسیبل شیردار (6 متری )

10-تورچ تیگ 250 امپر هوا خنک فلکسیبل میکروسوییچی (4 متری )

11- تورچ تیگ 250 امپر هوا خنک فلکسیبل میکروسوییچی (6 متری )

12-تورچ تیگ 250 امپر هوا خنک فلکسیبل میکروسوییچی (8 متری )

13-تورچ تیگ 450 امپر خنک ثابت میکروسوییچی (4 متری )

14-تورچ تیگ 450 امپر اب خنک ثابت میکروسوییچی (6 متری)

15-تورچ تیگ 450 امپر اب خنک ثابت میکروسوییچی (8 متری )

بالن صنعت نماینده فروش   ( تیگ توان جم ) در ایران با قیمت خوب می باشد .