استاندارهای ساخت سیلندر گازمایع دوره آموزشی یکروزه استانداردهای ساخت

سیلندر گازمایع و آئین نامه اجرایی آن با حضور مسئولین فنی 14 کارخانه ساخت و تعمیر سیلند

ر در سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گازمایع ایران برگزار شد.

در این دوره آموزشی که مدرس آن آقای مهندس فرزاد جعفری کارشناس برجسته

شیر و سیلندر گازمایع بود، استانداردهای مختلف مصوب اداره استاندارد و …

بالن صنعت وارد کننده انواع سیلندر گاز مایع در ایران می باشد